• Lov om barnehager

  30/10/2008

  Lov om barnehager trådt i kraft 1. januar, 2006.

 • Rammeplanen

  29/09/2007

  Her vil det komme informasjon vedr. rammeplanen for barnehager.

  Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med hjemmel i barnehageloven § 2. Planen trer i kraft 1. august 2006.

  Rammeplanen skal:

  • Gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver
  • Være et arbeidsredskap for barnehagens personale
  • Danne grunnlag for barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering av innholdet
  • Angi mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med fagområder
  • Gi informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid mellom hjem og barnehage
  • Gi barnehagens eiere grunnlag for å vurdere rammebetingelser og kompetansebehov
  • Være utgangspunkt for kommunens tilsyn

  Hvorfor ny rammeplan nå?

  • Ti år etter innføring av den første rammeplanen i barnehagens historie var det nødvendig med oppdatering, både faglig og i forhold til samfunnsmessige endringer

  Barnehageloven av 2005 har en ny omfattende innholdsbestemmelse som bygger på flere element fra rammeplanen av 1995

  • Barnehager er overført til Kunnskapsdepartementet. Sammenheng mellom barnehagens og skolens læreplaner

  Samfunnsendringer med betydning for barnehagens virksomhet:

  • Stadig flere barn går i barnehage, og en større andel barn er under tre år (over 6 000 barnehager, 215 000 barn, godt over 60 000 ansatte)
  • Grunnskolereformen 1997
  • Flere barn har heldagstilbud
  • Det kulturelle mangfoldet og verdimangfoldet i samfunnet øker
  • Barnekonvensjonen styrker barns rettslige stilling i samfunnet
  • Økt bevissthet om betydningen av gode barnehager som forebyggende tiltak og som grunnlag for livslang læring

  Ny rammeplan - sammenlignet med dagens rammeplan:

  • Redusert fra 130 sider til vel 27 sider
  • Verdigrunnlaget videreføres
  • Barnehagens egenart som omsorgs- og læringsarena skal bevares, samtidig som kontinuiteten i barns oppvekst og utdanning må ivaretas
  • Tydeligere på barns rett til medvirning
  • Tydeligere om barnehagens innhold og oppgaver og personalets ansvar
  • Antall mål for barna er redusert

  Rammeplanens sju fagområder:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Natur, miljø og teknikk
  • Antall, rom og form

  om dere vil kan den kjøpes her: www.akademika.no

  eller les mer her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2006/Ny-rammeplan-for-barnehagene-.html?id=103812