• Kristen moral og etikk

  28/09/2021

  Kristen Moral og Etikk

  Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser

  av kristen tro og tradisjon. Festningsgata Menighetsbarnehage skal ikke

  drive forkynnende virksomhet, allikevel vil de kristne grunnverdier prege

  det pedagogiske tilbudet og det sosiale samspillet, og barnet gis en grunnleggende

  kristen oppdragelse.

  Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet,

  tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og

  rettferdighet. Barnehagen skal lære barna om tro og verdier.

  Vår barnehage har fastsatt særlige bestemmelser om utvidet kristen

  formålsparagraf og dette vil vise seg ved;

  • Samarbeid med menighetene; Salen og Tabernakelet og Den Norske Kirke.

  • Barna får bli kjent med menighetene og kirken.

  • Barnehagen skal vise respekt og forståelse for andres holdninger og

  livssyn.

  • Vi vil ha kristen samling en gang i uken. I disse samlingene får barna høre

  enkle bibelfortellinger og historier knyttet opp mot den gylne regel. Det jeg vil at andre skal gjøre mot meg skal jeg gjøre mot dem 

  • Vi vil lære barna sanger med kristent innhold.

  • Vi vil sette fram kristne barnebøker i “avdelingsbibliotekene”.

  • Vi vil synge kristne bordvers.

  • Vi vil lære barna innholdet i og feire de kristne høytidene.

  • Vi vil gå til gudstjeneste i kirken før jul og synger på familie møter

  • Omvisning i kirken og menighetene.

  • Vi vil møte barnas spørsmål om liv og tro, undre oss sammen med dem og

  forsøke å gi et svar.

 • sosial kompetanse

  10/08/2012

  Sosial kompetanse

  ”Sosial kompetanse som bygger på respekt og toleranse.

  Områder det jobbes med er: Prososial atferd, selvhevdelse, selvkontroll, empati og rolletaking,

  lek/glede og humor.

  Våre mål er at barna skal lære å omgås andre på en

  god måte, som er givende både for dem selv og for omgivelsene:

  • lære å ta og opprettholde kontakt med andre

  • lære å samarbeide

  • ta hensyn til og vise omsorg for hverandre

  • utvikle et godt selvbilde og en positiv holdning til egen læreevne

  • utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet

  • kunne ta andres roller og se en sal fra flere synsvinkler

  (empati og konfliktløsning)

  Temaene følger oss gjennom hele dagen, i tillegg til at vi tar det opp

  gjennom drama, lek og samtale i samlingstunden. Det sosiale samspillet er

  en viktig del av alle aktiviteter i barnehagen. Vi vil i stor grad gå ut i fra

  situasjoner som vi har observert i barnas hverdag. Ved konfliktløsning vil vi

  lære barna å tenke over hva som faktisk skjedde og se situasjonen fra motpartens

  synsvinkel. I alle situasjoner får barna tilbakemeldinger om seg selv

  på godt og vondt.Gjennom disse reaksjonene lærer barna noe om

  seg selv. Vi synes det er viktig å bruke tid på dette

  og håper det kan hjelpe barna til

  å være med på å

  bygge opp et

  samfunn hvor vi

  tar mer hensyn

  til hverandre.

  Hva Hvorfor Hvordan

  1)Samlinger

  2) Her og nå situasjoner

  3) konfliktløsning

  1) Gjøre barna bevisste på begrepene;

  ord og uttrykk som blir brukt. Prososial

  atferd, selvhevdelse, selvkontroll,

  empati og rolletaking, og lek, glede og

  humor.

  Dette er ofte utgangspunkt for temaene.

  2) Den uformelle læringen.

  Egen erfarte situasjoner. Løpende

  veiledning. Gir barna øyeblikkelig

  tilbakemelding. Barna blir sett og tatt

  på alvor.

  3) Lære å se situasjonen fra eget og andres

  ståsted. Kjenne og oppleve gleden

  av å løse problemer i fellesskap.

  1)Bruk av drama, samtaler, eksempler,

  bøker og fortellinger.

  2) Voksne går inn i situasjonen, deltar

  som veileder med direkte tilbakemeldinger

  på hva som blir sagt og gjort.

  3) Voksne går inn i situasjoner og veileder

  barna til selv å tenke ut løsninger.

  Følger opp med å se og gi tilbakemelding

  på løsningen.

 • Leken

  17/01/2024

  Leken

  Store deler av dagen går til lek og aktiviteter.

  Både på formiddagen og ettermiddagen er det satt av tid til fri lek. Leken er

  hele tiden på barnas premisser. Vi avbryter ikke leken hvis vi ikke må.

  Leken er en glede i seg selv og skal tas på alvor, respekteres og vernes om.

  Leken er barnets viktigste læringsarena. Barn lærer barn. Gjennom lek og

  rollelek lærer barn sosiale ferdigheter. Barna øver på å forestille seg,

  ta andres perspektiv, tolke signaler, kommunisere/språk, hevde seg og ha

  selvkontroll. Gjennom sin medvirkning skaffer de seg kunnskap og innsikt

  på ulike områder og kan lettere forstå sammenhenger og mening i det som

  skjer. Videre fremmer leken barnets utvikling intellektuelt, språklig, fysisk og

  emosjonelt.

  Vi voksne vil være tilgjengelige, observante og lyttende til det barna måtte

  trenge av støtte og oppmuntring til videre lek og samspill og vi hjelper barn

  som ikke kommer inn i leken.

 • Språk og tekst

  10/08/2012

  Språk

  (Rammeplanen pkt. 2.5)

  Språklig kompetanse: Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden

  for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder

  er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker

  på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på

  deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling

  av talespråket. I tillegg til å være tydelig i den dagelige samtalen med barnet,

  vil vi bruke rim og regler, språkmaterialet språksprell, språkposer som

  inneholder forskjellige kategorier av ting og høytlesning. Språklek og bevisstgjøring

  av språklyder har vist seg å være med på å legge et godt grunnlag

  for senere leseinnlæring. Gjennom dette mener vi at barna tilegner seg gode

  begreps - og språkkunnskaper.

  I år er det elleve  4 – åringer (født 2008) i barnehagen som er med i det vi kaller

  ”språksprell-gruppa”. Språksprell er metodiske språkleker beregnet på barn

  i alderen 4-6 år. Øvelsene i språksprell vil møte barna der de befinner seg

  i sin språklige utvikling, og øvelsene gjennomføres i lekeform, fordi leken

  er den sikreste veien å gå for å gi barna trygghet og mestringsopplevelser.

  Formålet med lekene er å stimulere barnas språklige, og spesielt fonologiske,

  bevissthet, slik at de vil bli bedre rustet til å møte skriftspråkets verden

  ved skolestart. Lekene vil også trene barnas evne til å holde på konsentrasjonen

  over tid. Språksprell består av fire hovedområder:

  • Oppmerksomhet for lyd – hvor vi har fokus på det å lytte. Formålet er å

  skjerpe barnas oppmerksomhet for lyder generelt.

  • Rim og regler – skal utvikle barnas evne til å fokusere oppmerksomheten

  på språklige former og strukturer.

  • Stavelsesinndeling – skal oppøve barnas fonologiske bevissthet.

  • Forlydsanalyse – vi oppøver evnen til å identifisere første lyd i et talt ord.

  Barna skal tilegne seg forståelsen av at ord er bygget opp av flere

  språklyder.

  Lekenes varighet er på omtrent 15 minutter, og gjennomføres helst med en

  gruppe på 3-10 barn. Selv om opplegget har et opplæringsformål, skal dette

  først og fremst være lek. Det er lov å tulle, tøyse og le underveis!

 • Dokumentasjon

  10/08/2012

  Dokumentasjon som grunnlag

  for refleksjon og læring:

  Å vite om personalets arbeid og barns liv i barnehagen er viktig for barnehagens

  utvikling.

  Festningsgata Menighetsbarnehage ønsker at barns læring og personalets

  arbeid skal være synlig. Dette fordi barnehagens verdigrunnlag og oppgaver,

  samt at barnehagen skal være et sted for lek, læring og utvikling kan reflekteres

  over. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og

  kommunensom barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever og

  lærer og gjør i barnehagen.

  Festningsgata Menighetsbarnehage vil dokumentere arbeidet i barnehagen

  gjennom årsplan, periodeplaner, ukeplaner, tema /prosjekter som opptar barn og voksne

  i bhg og evalueringer med refleksjoner i etterkant av opplegg som er gjennomført

 • Mat i barnehagen

  10/08/2012

  Mat og kosthold Mer frukt og grønt

  Vi ønsker å gi barna glede ved måltider, matlaging og en følelse av å

  mestre. Glede over å ha riktig og sunn mat. Sette pris på sosialt samvær

  rundt bordet.

  Lage mat fra grunnen og se sammenheng- fra råvare til endt produkt.

  Hver dag blir det servert lunsj med frukt og grønnsaker til.

  Hver ettermiddag får barna et frukt måltid og tilbud om knekkebrød.

  Hver fredag er det mat-dag og matlaging vil gå på rundgang blant barna.

  Bursdagsfeiring vil bestå av herlig fruktfat og is eller poppcorn

 • Mat er godt

  10/08/2012

  Mat og kosthold – Mer frukt og grønt - 5 om dagen

  Vi ønsker å gi barna glede ved måltider, matlaging og en følelse

  av å mestre.

  Glede over å ha riktig og sunn mat og sette pris på sosialt samvær rundt bordet.

  I barnehagen vår setter vi litt fokus på mat og måltider.

  Til frokost er det grønnsakssnacks tilrettelagt i biter. I løpet av ettermiddagen

  serverer vi frukt og knekkebrød til de som er sultne. På mandager er det bakedag i barnehagen og da er alltid

  noen barn på kjøkkenet med på prosessen fra mel til ferdig brød. Og til lunsj

  blir det servert fersk brød. Brødet er laget med grovt mel, som inneholder

  mineraler, vitaminer og fiber.

  Vann er tørstedrikken. I tillegg serverer vi melk.

  Fredag er matdag i barnehagen. Da er barna med på kjøkkenet for å lage et

  varmt måltid. Oppskrifter henter vi fra “ Bra mat i barnehagen” - råd, tips

  og oppskrifter og personalets kunnskaper. Noen ansatte har vært på kurs,

  “fiskesprell” , og lært mer om fiskeretter i barnehagen og som vi vil prøve

  etter beste evne å gjøre bruk av ofte. Barn med matintoleranse og barn som

  ikke spiser svinekjøtt tar vi selvfølgelig hensyn til. Da lager vi gode alternative

  retter(oftest til alle) Vi mener og tror at gode måltider gir gode matvaner og

  et godt fellesskap.